PKO Ekstraklasa

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu ekstraklasa.org oraz aplikacji mobilnej Ekstraklasa

1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu internetowego prowadzonego pod adresem ekstraklasa.org oraz aplikacji mobilnej „Ekstraklasa” (zwanych dalej łącznie „Serwisem”)  następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO” oraz w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych użytkowników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami” lub pojedynczo „Użytkownikiem”) jest Ekstraklasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-531), przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000239140, NIP: 525-233-62-16, numer REGON: 140160689, kapitał zakładowy: 1.000.000 zł (wpłacony w całości) – dalej zwana „Ekstraklasą” lub „Administratorem)”.

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ekstraklasy pod adresem e-mail: dane.ekstraklasa@wbkancelaria.pl.

4. Podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  • 1) udziału w konkursach organizowanych w ramach Serwisu, rozliczenia konkursów i wydania nagród - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);

  • 2) korzystania z usług świadczonych w Serwisie - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) i lit. b) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, polegający na marketingu bezpośrednim oraz świadczenie usług dostępnych w Serwisie na podstawie akceptacji Regulaminów);

  • 3) w celach marketingowych i promocyjnych rozgrywek Ekstraklasy - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, polegający na marketingu bezpośrednim);

  • 4) w celach marketingowych i promocyjnych klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy oraz partnerów biznesowych Ekstraklasy SA, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

5. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane, udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym Ekstraklasa SA powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO. Dane osobowe mogą być również udostępniane klubom uczestniczącym w rozgrywkach Ekstraklasy.

6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez następujący okres czasu:

  • 1) w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu umożliwienia Użytkownikom udziału w konkursach w ramach Serwisu – przez okres trwania konkursów, a także przez okres 12 miesięcy od ich zakończenia, dla celów archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności danych, bądź do momentu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

  • 2) w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych - przez czas posiadania przez Użytkownika konta użytkownika w Serwisie oraz przez okres kolejnych 12 miesięcy po jego usunięciu, bądź do momentu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

  • 3) w odniesieniu do Użytkowników korzystających z usługi zapisywania historii wyników w Serwisie – przez okres 5 lat od dnia rejestracji konta Użytkownika, bądź do momentu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

7. Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Ekstraklasę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Zapisanie się do usług oferowanych przez Ekstraklasa wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail, imię, nazwisko, pseudonim, opcjonalnie numer telefonu). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami w celu wydania nagród, oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań.

8. Formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie zapisywania się do Serwisu, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Ekstraklasę z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

9. Ekstraklasa udostępnia każdemu Użytkownikowi stronę profilową dostępną po autoryzacji (logowaniu). Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Ekstraklasę danych osobowych o Użytkowniku. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do: Ekstraklasy pod adresem konto@ekstraklasa.org.

10. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę, wszystkie udzielone przez Użytkownika zgody na przetwarzanie ich danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

13. Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak brak podania danych przez Użytkownika będzie skutkował brakiem możliwości korzystania z Serwisu, w tym brakiem możliwości udziału w konkursach, a także brakiem możliwości przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących rozgrywek Ekstraklasy i ewentualnie klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy oraz partnerów biznesowych Ekstraklasy SA.

14. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania poprzez analizę ruchów/ kliknięć Użytkownika w Serwisie, celem dostosowania przesyłanych i wyświetlanych Użytkownikowi informacji handlowych do preferencji i upodobań Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.

15. W związku z korzystaniem przez Administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.